top of page

בשנה האחרונה עמלו צוות מטעם החוג לתנך של המכללה בהובלתו של ראש החוג לתנך הרב ד"ר שוקי רייס, על הכנת קורס מוק לתלמידי כתות י' העוסק בנביא אליהו. הקורס מבוסס סרטונים של טובי המרצים במכללת הרצוג, כאשר המרצה המלווה הוא הלל מאלי.
 

הקורס מבוסס על פרקים י"ז – י"ט בספר מלכים א' ופרק ב' בספר מלכים ב' ומתאים לחלק מ30% של הערכה חילופית
 

bottom of page