top of page

תשע"ח

של תורה

התהליך של בניית עם ובחירת מנהיג מתוארת בתנ"ך בספרי נביאים ראשונים. התיאורים בתנ"ך מזכירים הרבה פעמים תהליכים שהתרחשו גם בהקמת מדינת ישראל ובשיבת ציון המתחדשת. בפרוייקט "היינו כחולמים", שהתחלנו מספר יהושע, הגענו זה עתה את פרקי שלמה. אנו מציעים כאן שלושה מערכי שיעור המקבילים בין התהליכים ויוצרים מערך אנאלוגי רחב בין מדינת ישראל למדינת התנ"ך. 

המערכים פותחו על ידי צוות לב לדעת וצוות אתר התנ"ך של מכללת הרצוג

ניתן למצוא את המערכים גם באתר לב לדעת

מנהיגות בתנ"ך - העשרה

רכזנו כאן במאמר את התהליך של בניית עם ומנהיגות כפי שהיא באה בתנ"ך.

מערך שיעור בנושא מנהיגות

מערך תואם כיתות ז'-ח'

כיצד מנהיגות נבנית בתנ"ך וכיצד ניתן להשליך בין המנהיגות המתוארת בתנ"ך למנהיגות של היום?

מערך שיעור בנושא בניית עם

מערך תואם כיתות ה'-ו'

בספרים יהושע- מלכים התנ"ך מספר לנו על בניית עם ישראל. כיצד נבנה עם? מהם המאפיינים של עם?

 

מערך שיעור בנושא בניית עם

מערך תואם כיתות ז'-ח'

כיצד המאפיינים של עם באים לידי ביטוי בראשית הציונות? השוואה בין התהליך המתרחש בתנ"ך ובשיבת ציון המתחדש.

 

Anchor 1
bottom of page