top of page

מדהים לגלות עד כמה לא השתנה דבר מתקופת המקרא לימינו. כמו אז גם היום, צד אחד של החברה הישראלית אחז בעמדות קנאיות קיצוניות, בחן אך ורק את מידת הצייתנות הדתית של העם, ודגל בדרך של ענישה כבידה למי שאינו אוחז בדרך זו. הצד השני שאף להשתלבות של עם ישראל במרחב העולמי, בתרבויות העשירות שמקיפות אותנו בעולם, דאג לעם ולרווחתו, חיזק את הצדדים הלאומיים, הצבאיים והכלכליים של החברה, ולא הסתגר בארבע אמות של יהדות.

מסתבר שהעמדות העקרוניות אינן משתנות מתקופה לתקופה אלא רק לובשות ופושטות צורה. מדהים לגלות כמה התנ"ך רלוונטי להיום.

אל תערבו תנ"ך עם פוליטיקה

אין חדש תחת השמש

יסכה

אני מבקשת למחות ולהביע את תדהמתי מן הדרך שבה בחרתם לייצג את דמותו של אליהו הנביא אל מול המלך אחאב. אין ולוּ קשר אחד בין הדמויות המקראיות ובין הדמויות הקיצוניות בנות זמננו שמיוצגות בסרטון.

אליהו לא היה חרדי קנאי שבקש רק להעניש את עמו בבצורת. אלא נביא ה' שנאבק למען זהותו של עם ישראל, שמסר את נפשו על הצלת עמו מפני העונש הצפוי על עבודה זרה ושילם מחירים אישיים כבדים בקיום שליחות קשה זו.

אחאב המלך לא היה אידיאליסט אוהב ארץ ישראל, אלא מלך מושחת, שאיפשר לאשתו עובדת הבעל לרדוף את נביאי ישראל ולבטל את הברית בין ישראל לה'.

 

אחאב היה מהרעים שבמלכי ישראל ואילו אליהו הנביא, מגדולי הנביאים בתנ"ך ולפיכך אין להעמידם זה מול זה כשני צדדים הנחלקים ביניהם בפאנל טלביזיוני.

רן

הכניסה דרך סמארטפון

בלבד!

מה דעתך? מי צודק?

עוכר ישראל?

bottom of page