top of page

טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע

גבריאל סלומון

התפרצותה הדרמטית של טכנולוגיית המיחשוב לעולמנו שינתה ללא הכר תחומים רבים בחיינו. תחום החינוך מדשדש מאחור. אף כי כל העוסקים בחינוך ערים לפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה, אין מערכת החינוך מצליחה להיענות לאתגר זה ולנצלו ביעילות. הספר מנסה להתמודד עם גורמים למצב ולהציע חזון ודרכים יישומיות לשיפורו. בספר מתוארות סביבות לימוד חדשניות, המיישמות באופן חכם ומושכל טכנולוגיות תיקשוב ומידע ומעודדות למידה פעלתנית, חקרנית ושיתופית. סביבות אלו מושתתות על רציונל, המשלב היבטים פדגוגיים, פסיכולוגיים, חברתייים ופילוסופיים.

My Channel

My Channel

Watch Now
bottom of page